Prethodna provjera znanja – komunalni redar

Obavijest kandidatima koji su se javili na javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Breznički Hum na radno mjesto referent – komunalni redar.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se 15.12.2017. godine s početkom u 15,00 sati u prostorijama Općine Breznički Hum. 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE: 

a) opći dio:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/1, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15),

Zakon o općem upravnom postupku (''Narodne novine'' broj 47/09). 

b) posebni dio:

Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/0., 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 70/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),
Odluka o komunalnom redu ("Službeni vjesnik varaždinske županije" br. 23/05),
Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službenik vjesnik Varaždinske županije" br.72/13 i 03/14). 

Općina Breznički Hum

 

© 2018 Općina Breznički Hum. Sva prava pridržana.Design & Development by Georg

Tražilica