Na prostoru Općine Breznički Hum zastupljene su pojedine gospodarske djelatnosti koje bi mogle nositi u određenoj mjeri razvoj ovog područja. 

Poljoprivredna proizvodnja, život i rad, te društvene i socijalne aktivnosti poljoprivrednog stanovništva na ovom području odvijaju se u relativno povoljnim agroekološkim uvjetima. Poljoprivredno zemljište uglavnom je u privatnom vlasništvu, te ga karakterizira rascjepkanost i usitnjenost posjeda. Zapadni dio Općine je brežuljkasto područje tipično za Hrvatsko zagorje (mineralno karbonatna tla čiji geološki sastav čine segmenti šljunka, pijeska, gline i lapora), te su tu prisutna polja, voćnjaci i vinogradi koji se isprepliću s livadama i šumarcima.

Što se tiče stočarstva, na ovom području postoji niz stočarskih farmi, od kojih valja spomenuti veću farmu pilića (12.000 komada) u Brezničkom Humu i u zaselku Graberskom (naselje Butkovec), farmu goveda (preko 20 komada, mljekara) u Brezničkom Humu, te niz manjih farmi pilića i stoke u seoskim domaćinstvima (uglavnom za individualne potrebe) u naseljima Butkovec (i zaselak Šafrani); Šćepanje i dr.

Šumska područja su u Općini srednje zastupljena. prema katastarskim podacima radi se o 836 ha površine (3.692 čestice), što je 31,32% od ukupne površine Općine). Šumske površine su pretežito u sjevernom i istočnom dijelu Općine, koje su kvalitetne i značajne i u krajobraznom smislu (osobito vrijedan predio - prirodni krajobraz). Nešto šuma ima i u jugozapadnom dijelu Općine (gospodarske) zapadno od Krščenovca, dok u ostalom dijelu Općine uglavnom postoje manje šumske površine i šumarci isprepleteni livadama i obradivim površinama. Većina šuma u Općini nalazi se u privatnom vlasništvu, a pod državnom upravom nalazi se 20,76 ha šuma (2,44 % od ukupne površine šuma) i to u k. o. Šćepanje 15,24 ha i u k.o. Vinično 5,52 ha. Državnim  šumama na području Općine gospodari Šumarija Varaždin.

Lov i lovno gospodarstvo na ovom području čini relevantnu djelatnost koja svojim ukupnim sadržajem participira u razvoju ovog kraja. Na području Općine nalaze se dva lovišta i to Zajedničko otvoreno lovište broj 27 Breznički Hum i Zajedničko otvoreno lovište broj 29 Breznica. Lovište Breznički Hum u cjelosti se nalazi na području Općine dok lovište Breznica pokriva područje susjedne Općine Breznica, a manjim dijelom (predio Krščenovca južno od potoka Breznica) zadire na područje Općine Breznički Hum. Lovište Breznica površinski sudjeluje s 15 % u ukupnoj površini Općine. Od vrsta divljači koja je prisutna u lovištu tijekom godine, a spada u matični fond na području lovišta Breznički Hum nalaze se slijedeće vrste: kuna bjelica, kuna zlatica, lasica mala, lisica, tvor, prepelica pućpura, divlji golub, siva vrana, vrana gačac, čavka zlogodnjača, svraka i šojka kreštalica. Od lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata, u lovištima Općine postoje hranilišta za visoku divljač, solišta i visoke čeke.

Na prostoru Općine postupno se razvija malo te srednje poduzetništvo. 
Istočno uz postojeću državnu cestu za Zagreb postoje dvije benzinske postaje koje obavljaju djelatnosti maloprodaje nafte i naftinih derivata na vlastitim benzinskim postajama - Interpetrol te „Vuraić d.o.o.“ u čijem je sklopu i kafić „DMD“ te autopraona. Ugostiteljske usluge na području općine nude: restoran JM, malo dalje ugostiteljski obrt „Tri peharčeka“, u Butkovcu: „Zvona“ i „Kod Krike“. Spomenimo još i tvornicu prerade metala Metal Vuraić, tvornicu „Relax 2000“ koja proizvodi proizvode od plastike za građevinarstvo, zatim u istočnom djelu Brezničkog Huma dvije pilane: DRVOPROMET - VURAIĆ d.o.o. i MRAZOVIĆ d.o.o. No, na području Općine zastupljeni su i: obrt za preradu lima i tokarenje, zidarski obrt, obrt održavanja kućanskih aparata, frizerski saloni, obrti za prijevoz tereta, obrt za zastupanje i graditeljstvo, stolarski obrt, trgovački obrti, obrt za komunalne usluge itd.

© 2021 Općina Breznički Hum. Sva prava pridržana.Design & Development by Georg

Tražilica